Budapest II. kerületi Területi Természetbarát Sportkör
Székhely: 1026 Budapest, Branyiszkó u. 12/B.
Levelezési cím: 1031 Budapest, Csónakház u. 12.
Internet: 2kertsklapok.uw.hu
Klubnap: minden páros héten, szerdán, 17:30-tól a Marczibányi Téri Művelődési Központban.

2012. évi
Közhasznúsági jelentése.

Budapest, 2013. május 8.

Czirbik Sándor
elnök      

A Budapest II. kerületi Területi Természetbarát Sportkör
Közhasznúsági jelentése
a 2012-es esztendőről

1.    SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Budapest II. kerületi Területi Természetbarát Sportkör 2012. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 157265 Ft bevétel. A részletes kimutatás jelentésünk melléklete, mely a Sportkör 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.

2.    KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben a Sportkör 125291 Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás két részből áll: 50000 Ft pályázati pénz a II. kerületi Önkormányzattól, valamint 75291 Ft az személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásaiból. A mellékletben részletezve feltüntettük mindazokat a tételeket és összegeket, melyek a kiadásainkat képezték.

3.    VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Előző évhez képest a Sportkör tartaléka (pénztári maradványösszeg) 35660 Ft. A Sportkör mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében.

4.    CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

Szervezetünk juttatásokat nem nyújtott, így ezen a címen nem történtek kifizetések.

5.    KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

Tárgyévben közösségünk összesen 125291 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 65163 Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. A különbség oka a kevesebb SZJA 1%-os felajánlása, valamint a kevesebb önkormányzati támogatás.

6.    A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE

Egyesületünknek fizetett alkalmazottja nincs, külső megbízottat nem kért fel, személyi jellegű ráfordítás tehát nem volt. A Sportkör tisztségviselői társadalmi felajánlás keretében, önként, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat.

7.    A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1.    A fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése:

Kirándulásaink korhatárhoz és tagsági viszonyhoz nem kötöttek, Sportkörünk tevékenysége mindenki számára nyitott, vendégeket szívesen látunk. Fiatal érdeklődők gyakran vesznek részt a túráinkon, ennek során megállapítottuk, hogy a valóság sokkal maradandóbb számukra, mint a könyvekben olvasottak, vagy a filmekben látottak. Nem ritkán tapasztaltuk a lenyűgöző rácsodálkozás élményét.
Tevékenységünk ismertsége érdekében folyamatosan fejlesztjük egyesületünk honlapját. Túravezetőink mobil telefonon és -akinek van- e-mail címen is elérhetők. A II. kerület helyi újságjában (Budai Polgár) programjainkat közzéteszi a Szerkesztőség, emiatt vendégeink részvételi aránya az utóbbi években nagyobb, mint a tagoké. Több tematikus túrát szerveztünk: két alkalommal a Budai-hegység kőzeteit és ősmaradványait ismertettük meg az érdeklődőkkel, valamint a Marczibányi téri Művelődési Központ Nyugdíjas Klubja számára tartottunk képekkel és hozott ásványokkal, illetve ősmaradványokkal illusztrált előadást a Börzsöny hegységről. A jövőben is folytatjuk a geológiai célzatú ismeretterjesztő túrákat, valamint –amennyiben az időjárás megengedi- gombaismereti (szakmai vezetővel) és kiépítetlen helyeken barlangi túrákat (barlangi túravezetővel), továbbá térképismereti, tájékozódási gyakorlatokat is tervezünk. A Marczibányi téri Művelődési Központ Nyugdíjas Klubja számára külön kirándulások szervezését is vállaltuk, 2013. május 25-én a Börzsönyt keressük fel. Túravezetőink továbbképzését emiatt alapvető fontossággal kezeljük. Részt veszünk jelvényszerző túramozgalmakban, tájékozódási versenyeken és teljesítménytúrákon is, tanösvényeket felkeresve igyekszünk megismerni és megismertetni hazai természeti és kulturális értékeinket.
Működésünket célirányos programokkal, és komoly szakmai teljesítménnyel igyekszünk népszerűsíteni, így járulva hozzá közösségünk hírnevéhez, és országos ismertségéhez. Fontos feladat, hogy bevonva a túrázás szakmai munkájába, minél több lehetőséget biztosítsunk tagjaink önmegvalósítására.

7.2.    Természetjárás, mint életforma, és rajta keresztül a természet szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalokra és gyermekekre:

Erőforrásainkat e tevékenység végzésére fordítottuk. Sportkörünk e témakör köré szerveződött, a felszíni gyalogtúra szakágát műveli. A túráinkról szóló statisztikai kimutatást jelen beszámolónkhoz mellékeljük.
Az év folyamán összesen 41 saját programot sikerült megvalósítani. Több, nem általunk szervezett, általában országos programon is részt vett egyesületünk: 8 teljesítménytúra, 6 vezetett túra, 27 egyéni túra és 6 jelvényszerző túra tartozik ezek közé.
1 fő elnyerte az Országos Kéktúra teljesítéséért járó jelvényt, 1 fő a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúra jelvényt, 1 fő pedig az Alföldi Kéktúra jelvényt is, továbbá 1 fő diák a Budapest Kupa teljesítménytúra-sorozatot is teljesítette.

7.3.    A fiatalok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet védelmének:

Természetbarátként számunkra fontos, hogy összhangban éljünk a természettel és óvjuk környezetünket. A környezet védelme az egyes emberek hozzáállásán múlik, az egyén tehet az ügyért a legtöbbet. Ennek szellemében ebben az évben is folytattuk környezettudatos nevelőmunkánkat: példát mutattunk minden velünk kapcsolatba kerülő személynek, szervezetnek.
Egy fő túravezetőnk jelentős szakmai segítséget nyújtott a Budai-hegység geológiai felépítésének megismeréséhez, melynek során a Felnőttek Óbudai Gimnáziuma számára kőzet-és ősmaradvány gyűjtést is végeztünk, valamint egy másik alkalommal a Hármashatár-hegy csoportjának őszi gombáit is bemutattuk az érdeklődőknek. Mindez lehetetlen lett volna a Sportkör által biztosított szakmai háttér nélkül.

7.4.    Hagyományápolás:

E feladat, cél megvalósításának érdekében túravezetőink feladatainak részét képezi hazánk természeti, épített és kulturális értékeinek bemutatása. Ennek érdekében a program végrehajtását komoly felkészülés előzi meg, így pl. az említett geológiai-ásványtani kirándulást, valamint a gombaismereti szakmai program megvalósítását, a barlangok és a tanösvények felkeresését is. Ez évben, hazánkban 41 program került megrendezésre egyesületünk szervezésében e célból. Túravezetőink szakmai képzettsége alapot ad arra, hogy valamennyi programunk alkalmával bemutassák a helyszínt adó környezet egy-egy természeti, épített és művészeti, valamint néprajzi értékeit is. Mindemellett a helyszíneken felkérünk ottani, illetékes személyeket a helyi sajátosságok (néprajzi, történelmi, kulturális és természeti értékek) bemutatására is.

7.5.    A gyerekek és fiatalok egészséges életre nevelése, szabadidősport:

A természetjárás az egyik legkomplexebb egészségmegőrző tevékenység. Nem csak a testi, hanem a lelki egészség megőrzését is szolgálja. Programjainkon összesen 230 fő vett részt, köztük gyermekeket és fiatalokat vittünk ki a természetbe. 2012-ben is odafigyeltünk ezen életforma népszerűsítésére, kihasználtuk a lehetőségeket a figyelem és az érdeklődés felkeltésére. A nagy sikerű geológiai és gombaismereti kirándulást közkívánatra megismételjük a Marczibányi Téri Művelődési Központ Nyugdíjas Klubja számára külön is. Az ilyen tevékenységet Sportkörünk szakmailag támogatja.
A 7.3. pontban említettek alapján az iskolai oktatáshoz szükség szerint szakmai segítséget nyújtunk. Együttműködést próbáltunk kialakítani a több iskolával, felajánlottuk számukra a programjainkon való részvétel lehetőségét, de ezen a területen még lehetőséget látunk a fejlesztésre. Sajnos, a diákok fegyelmi helyzete olyan, hogy a tanárok sem szívesen viszik el őket osztálykirándulásra, ezért inkább csak egyéni érdeklődők számára tartunk ilyen túrákat.
Megjegyezzük, hogy a programjainkat nem csupán a fiatal korosztály számára tartjuk fontosnak, hanem családok hétvégi kikapcsolódásaként is ajánljuk. Ennek eddig legjobban bevált népszerűsítő eszköze az Internet és a Budai Polgár, a II. kerület helyi lapja. Túráink a legkülönbözőbb nehézségi fokozatúak, mindenki megtalálhatja a saját teherbírásának és érdeklődésének megfelelőt.
Az utóbbi években a kikapcsolódásra fordítható anyagi lehetőségek csökkenő tendenciát mutatnak. Emiatt a jövőben egyre fontosabbá válhat a csekély költségű, legtöbbször ingyenes kikapcsolódás minden korosztály számára.


Budapest, 2013. május 8.

Czirbik Sándor
elnök      

Záradék:
E közhasznúsági jelentés alapjául szolgáló gazdasági és túrabeszámolót a Budapest II. kerületi Területi Természetbarát Sportkör közgyűlése 2012. december 12-én elfogadta. A beszámolókat jelen Közhasznúsági Jelentéshez mellékeljük.