Budapest II. kerületi Területi Természetbarát Sportkör

Székhely: 1026 Budapest, Branyiszkó u. 12/B.

Levelezési cím: 1031 Budapest, Csónakház u. 12.

2011. évi

Közhasznúsági jelentése

1.       SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Budapest II. kerületi Területi Természetbarát Sportkör 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 237480 Ft bevétel. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely a Sportkör 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló.

 2.       KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
Tárgyévben a Szervezet 190454 Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta. A kapott támogatás összege 12811 Ft-talbb az előző esztendőhöz képest. A többlet oka, hogy tárgyévben az SZJA 1%-os felajánlásából származó bevételünk magasabb volt az előző évihez képest, míg a II. kerületi Önkormányzattól elnyert támogatás összege változatlan maradt.

3.       VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (pénztári maradványösszeg) 843 Ft összeggel növekedett, ez az előző évi maradványösszeghez képesti különbség. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében.

 4.       CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk juttatásokat nem nyújtott, így ezen a címen nem történtek kifizetések.

 5.       KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
Tárgyévben közösségünk összesen 190454 Ft támogatást kapott különböző címen. Ez 12811 Ft-talbb, mint az előző évben. A többlet oka az SZJA 1%-os felajánlásában mutatkozó különbség.

 6.       A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Egyesületünknek fizetett alkalmazottja nincs, külső megbízottat nem kért fel, személyi jellegű ráfordítás tehát nem volt. A Sportkör tisztségviselői társadalmi felajánlás keretében, önként, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat.

 7.       A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

7.1.  A fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségének megteremtése:

Kirándulásaink korhatárhoz és tagsági viszonyhoz nem kötöttek, Sportkörünk tevékenysége mindenki számára nyitott, vendégeket szívesen látunk. Fiatal érdeklődők gyakran vesznek részt a túráinkon, ennek során megállapítottuk, hogy a valóság sokkal maradandóbb számukra, mint a könyvekben olvasottak, vagy a filmekben látottak. Nem ritkán tapasztaltuk a lenyűgöző rácsodálkozás élményét.

Tevékenységünk ismertsége érdekében folyamatosan fejlesztjük egyesületünk honlapját. Túravezetőink mobil telefonon és -akinek van- e-mail címen is elérhetők. A II. kerület helyi újságjában (Budai Polgár) programjainkat közzéteszi a Szerkesztőség, emiatt vendégeink részvételi aránya az utóbbi években nagyobb, mint a tagoké. Több tematikus túra szervezését tervezzük a jövőben: geológiai (ásványok, kőzetek, ősmaradványok), gombaismereti (szakmai vezetővel) és kiépítetlen helyeken barlangi túrákat (barlangi túravezetővel), továbbá térképismereti, tájékozódási gyakorlatokat is tervezünk. A Marczibányi téri Művelődési Központ Nyugdíjas Klubja számára előadások tartását és külön kirándulások szervezését is vállaltuk. Túravezetőink továbbképzését emiatt alapvető fontossággal kezeljük. Részt veszünk jelvényszerző túramozgalmakban, tájékozódási versenyeken és teljesítménytúrákon is, tanösvényeket felkeresve igyekszünk megismerni és megismertetni hazai természeti és kulturális értékeinket.

Működésünket célirányos programokkal, és komoly szakmai teljesítménnyel igyekszünk népszerűsíteni,  így járulva hozzá közösségünk hírnevéhez, és országos ismertségéhez. Fontos feladat, hogy bevonva a túrázás szakmai munkájába, minél több lehetőséget biztosítsunk tagjaink önmegvalósítására.

 7.2.  Természetjárás, mint életforma, és rajta keresztül a természet szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalokra és gyermekekre:

 Erőforrásainkat e tevékenység végzésére fordítottuk. Sportkörünk e témakör köré szerveződött, a felszíni gyalogtúra szakágát műveli.
Az
év folyamán összesen 33 programot sikerült megvalósítani. Több, nem általunk szervezett, általában országos programon vett rész egyesületünk: 18 teljesítménytúra, 10 vezetett túra, 30 egyéni túra és kerékpártúra is tartozik ezek közé. 1 fő sikeres túravezetői vizsgát tett, egy fő elnyerte a Fejér Megye Teljesítménytúrázója címet, egy fő elnyerte a Gerecse 2011 kupát, egy fő az Öreg Bakony Bakancsos Jelvényt, továbbá egy fő az Alföldi Kék és a Balaton körüli kerékpártúrát is teljesítette. Csoportosan meglátogattuk a Kőszegi-hegységben a Stájer-házi Erdészeti Múzeumot, ahol a Szombathelyi Erdészet szakmai programján is részt vettünk.

 7.3.  A fiatalok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet védelmének:

 Természetbarátként számunkra fontos, hogy összhangban éljünk a természettel és óvjuk környezetünket. A környezet védelme az egyes emberek hozzáállásán múlik, az egyén tehet az ügyért a legtöbbet. Ennek szellemében ebben az évben is folytattuk környezettudatos nevelőmunkánkat: példát mutattunk minden velünk kapcsolatba kerülő személynek, szervezetnek.

Egy fő túravezetőnk előképzettsége alapján jelentős szakmai segítséget nyújtott a Gyöngyösi Károly Róbert Főiskola levelező hallgatójának a felhagyott kőbányák rekultivációja tárgyában írott szakdolgozata elkészítéséhez, valamint egy másik hallgató környezetpedagógiai témájú szakdolgozatának összeállításában is tevékeny részt vállalt. Mindez lehetetlen lett volna a Sportkör által biztosított szakmai háttér nélkül.

      7.4.  Hagyományápolás:

E feladat, cél megvalósításának érdekében túravezetőink feladatainak részét képezi hazánk természeti, épített és kulturális értékeinek bemutatása. Ennek érdekében a program végrehajtását komoly felkészülés előzi meg, így pl. az említett geológiai-ásványtani kirándulást, valamint a gombaismereti szakmai program megvalósítását, a barlangok és a tanösvények felkeresését is. A Kőszegi-hegységben tartott szakmai napra felkértük a Szombathelyi Erdészet szakembereit. Ez évben hazánkban 33 program került megrendezésre egyesületünk szervezésében e célból. Túravezetőink szakmai képzettsége alapot ad arra, hogy valamennyi programunk alkalmával bemutassák a helyszínt adó környezet egy-egy természeti, épített és néprajzi értékét is. Mindemellett a helyszíneken felkérünk ottani, illetékes személyeket a helyi sajátosságok (néprajzi, történelmi, kulturális és természeti értékek) bemutatására is.

7.5.  A  gyerekek és fiatalok egészséges életre nevelése, szabadidősport:

 A természetjárás az egyik legkomplexebb egészségmegőrző tevékenység. Nem csak a testi, hanem a lelki egészség megőrzését is szolgálja. Programjainkon összesen 190 fő vett részt, köztük gyermekeket és fiatalokat vittünk ki a természetbe. 2011-ben is odafigyeltünk ezen életforma népszerűsítésére, kihasználtuk az adódó lehetőségeket a figyelem és az érdeklődés felkeltésére. A nagy sikerű geológiai kirándulást közkívánatra megismételjük a közeljövőben. Egy fő túravezetőnk erdei gyermektárborok szervezésében működik közre, tevékenységét Sportkörünk szakmai előadásokkal is támogatja, igény szerint.

A 7.3. pontban említettek alapján az iskolai oktatáshoz szükség szerint szakmai segítséget nyújtunk. Együttműködést próbáltunk kialakítani a több iskolával, felajánlottuk számukra a programjainkon való részvétel lehetőségét, de ezen a területen még lehetőséget látunk a fejlesztésre.

Megjegyezzük, hogy a programjainkat nem csupán a fiatal korosztály számára tartjuk fontosnak, hanem családok hétvégi kikapcsolódásaként is ajánljuk. Ennek eddig legjobban bevált eszköze a Budai Polgár, a II. kerület helyi lapja. Túráink a legkülönbözőbb nehézségi fokozatúak, mindenki megtalálhatja a saját teherbírásának és érdeklődésének megfelelőt.

Az utóbbi években a kikapcsolódásra fordítható anyagi lehetőségek csökkenő tendenciát mutatnak. Emiatt a jövőben egyre fontosabbá válhat a csekély költségű, legtöbbször ingyenes kikapcsolódás minden korosztály számára.

 

                Budapest, 2012. május 24.

Czirbik Sándor

elnök


Záradék:

E közhasznúsági jelentés alapjául szolgáló gazdasági és túrabeszámolót a Budapest II. kerületi Területi Természetbarát Sportkör közgyűlése 2011. december 5-én elfogadta.

2011. túraévi statisztika

Létszám:                         29 fő
    Felnőtt:                       15 fő
    Nyugdíjas:                  11 fő
    Ifi:                                3 fő


Túranapok száma:            33 nap
    Minősíthető nap:          26 nap


Túrákon résztvevők száma összesen:         190 fő

    Vendégek száma:    103 fő
    Tagok száma:            87 fő

Táv gyalog:                 530 km
Szint:                       15,781 m


Egynapos túrák száma:             26
Háromnapos túrák száma:          1
Négynapos túrák száma:            1
Ötnapos túrák száma:                0
Hétnapos túrák száma:               0
Kerékpáros túrák száma:            0

Túravezetők száma:                6 fő

Budapest II. kerületi Területi Természetbarát Sportkör
1026 Budapest
Branyiszkó u. 12/B


A 2011. évi gazdálkodás pénzügyi beszámolója

Bevételek:
-Tagdíj bevétel:                                       46850 Ft
-Pályázati pénz:                                       80000 Ft
-SZJA 1 %-ának felajánlása:                  110454 Ft
-Bankkamat:                                               176 Ft
Összesen:                                              237480 Ft


Kiadások:
-Szállásdíj hozzájárulás:                          12000 Ft
-Túravezetői költség:                              55575 Ft
-Térképvásárlás:                                    14714 Ft
-Tanfolyam:                                           12000 Ft
-Bankköltség:                                        33810 Ft
-Eszközvásárlás:                                      4800 Ft
-Helyiségbérleti díj:                                69000 Ft
-Anyagvásárlás:                                         710 Ft
Összesen:                                            202609 Ft

2010. évi pénztári maradvány:                  3385 Ft
2011. évi bevétel:                                 237480 Ft
2011. évi kiadás:                                  202609 Ft
2010. évi maradvány:                              38256 Ft

Megjegyzés: 2010. évi SZJA-felajánlás a zárásig nem érkezett meg számlánkra, de a NAV tájékoztatása szerint 43211 Ft lesz a várható összeg.


Budapest, 2011. december 5.     
           Czirbik Sándor                          Dobi Zoltán
            SK elnök                          Számvizsgáló biz. elnök